Bluestripe Snapper Photo

Home  |  Blog  |  Image Search  |  Contact
Bluestripe snapper, Lutjanus kasmira, Maui
Bluestripe snapper.
Species: Bluestripe snapper, Lutjanus kasmira
Location: Maui, Hawaii
Image ID: 05199