Ocean Whitefish Photos, Caulolatilus princeps


Photo of Caulolatilus princeps, Ocean whitefish
   Captions View

Species   >   Caulolatilus princeps   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Ocean whitefish, Caulolatilus princeps

Updated: May 13, 2021

Species permalink: Caulolatilus princeps
Common name permalink: Ocean whitefish