Boeseman's Rainbowfish Photos, Melanotaenia boesemani


Photos of Melanotaenia boesemani, Boeseman's rainbowfish
   Captions View

Species   >   Melanotaenia boesemani   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Boesemans rainbowfish, Melanotaenia boesemani Boesemans rainbowfish, Melanotaenia boesemani

Updated: September 28, 2021

Species permalink: Melanotaenia boesemani
Common name permalink: Boeseman's rainbowfish