Stocky Anthias Photos, Pseudanthias hypselosoma


Photos of Pseudanthias hypselosoma, Stocky anthias
   Captions View

Species   >   Pseudanthias hypselosoma   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Stocky anthias, male coloration, Pseudanthias hypselosoma Stocky anthias, male coloration, Pseudanthias hypselosoma

Updated: October 21, 2021

Species permalink: Pseudanthias hypselosoma
Common name permalink: Stocky anthias