Orange Gorgonian Photos, Adelogorgia phyllosclera

Photo of Adelogorgia phyllosclera, Orange gorgonian
Orange gorgonian, Lunker Rock, Adelogorgia phyllosclera, San Benito Islands (Islas San Benito)
Orange gorgonian, Lunker Rock.
Species: Orange gorgonian, Adelogorgia phyllosclera
Location: San Benito Islands (Islas San Benito), Baja California, Mexico
Image ID: 06201