Pelagic Siphonophore Photos, Apolemia

Photos of Apolemia sp., Pelagic siphonophore
Pelagic siphonophore, one meter section, Apolemia, San Clemente Island
Pelagic siphonophore, one meter section.
Species: Pelagic siphonophore, Apolemia
Location: San Clemente Island, California
Image ID: 03832  
Pelagic siphonophore, one meter section, Apolemia, San Clemente Island
Pelagic siphonophore, one meter section.
Species: Pelagic siphonophore, Apolemia
Location: San Clemente Island, California
Image ID: 03828  
Pelagic siphonophore, one meter section, Apolemia, San Clemente Island
Pelagic siphonophore, one meter section.
Species: Pelagic siphonophore, Apolemia
Location: San Clemente Island, California
Image ID: 03829  
Pelagic siphonophore, one meter section, Apolemia, San Clemente Island
Pelagic siphonophore, one meter section.
Species: Pelagic siphonophore, Apolemia
Location: San Clemente Island, California
Image ID: 03831