Whitetail Gregory Photos, Stegastes leucorus leucorus

Photo of Stegastes leucorus leucorus, Whitetail gregory
Common names: Whitetail gregory, white-tail gregory, white-tailed gregory
Home  |  Blog  |  Image Search  |  Contact